Eduskuntavaalitavoitteet

Osaavat ihmiset ovat Kaakkois-Suomen menestyksen tae
Kaakkois-Suomi kärsii osaajapulasta. Siksi koulutukseen on satsattava entistä enemmän aina varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle asti. Oppilas- ja opiskelijahuollon resurssit on laitettava kuntoon. Hyvinvointialueen ja kuntien yhteistyömahdollisuuksia on edistettävä. Tuetaan aikuisopiskelijoiden jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Jatkojalostetaan Suomen harrastamisen mallia, jossa kannustetaan kuntia mahdollistamaan lapsille ja nuorille harrastusryhmiä koulupäivän yhteyteen. Parannetaan toisen asteen koulutuksen ja erityisesti ammatillisen koulutuksen asemaa. Koulutus ja riittävä oppimisen tuki on osaltaan avain nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.


Terveyttä ja hyvinvointia
Pidetään huolta palveluista. Jatkojalostetaan soteuudistusta kohti parempia ja helpommin saavutettavia palveluita ja turvataan alueille riittävä rahoitus palveluiden laadun ja henkilöstön hyvinvoinnin takaamiseksi. Panostetaan erityisesti perusterveydenhuoltoon ja hoitoon pääsyyn. Tuodaan eduskuntaan tietoa ja ymmärrystä Kaakkois-Suomen hyvinvointialueiden erityislaatuisuudesta. Turvataan laadukas vanhustenhoiva ja viedään hoitajamitoitus 0,7 maaliin.


Huolehdimme alueemme elinvoimasta
Kaakkois-Suomi pärjää parhaiten, kun panostamme jatkossakin toimiviin kulkuyhteyksiin niin teillä, kuin kiskoillakin. Toimivat rautatieyhteydet etelän vientisatamiin tukevat teollisuuden tarpeita ja työpaikkoja. Tutkimus, – kehitys, – ja innovaatiotoiminnan tukemisella mahdollistamme tutkimuksen ja tuotekehityksen tekemisen alueellamme. Tuetaan vihreämpien ratkaisujen kehitystyötä ja vihreää siirtymää, sillä ne lisäävät alueemme elinvoimaa ja tuottavat työpaikkoja ja hyvinvointia. Luodaan yhteinen Itä-Suomen kehittämisohjelma, joka tukee koko alueen elinvoimaa ja yhteisiä tavoitteita muuttuneessa turvallisuustilanteessa. Tuetaan uusiutuvia energiamuotoja, sillä ne ovat avain Suomen huoltovarmuuteen.

Reilumman työelämän Kaakkois-Suomi.
Reilu työelämä on kaikkien työmarkkinaosapuolten etu. Työntekijöiden hyvinvointia tukemalla mahdollistetaan parempi tuottavuus alueen yrityksille. Jokaisen työntekijän on saatava mahdollisuus päivittää osaamistaan tai kouluttautua uudelle alalle, siksi jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia on tuettava. Työelämässä järjestäytymisen on jatkossakin oltava mahdollista ja asioista on sovittava yhteisesti neuvotellen. Palkkavarkaus on kriminalisoitava ja ammattiliitoille on annettava kanneoikeus, jotta työntekijöiden oikeudet toteutuvat Suomessa paremmin. Luottamusmiesjärjestelmä on kirjattava lakiin. Suomessa asioita on hoidettava neuvotellen, ei sanellen.