Suna Kymäläinen vappuna Rautjärvellä

Ajankohtaista

Työ ja Oikeudenmukaisuus

Me sosialidemokraatit valitsimme vuoden 2011 eduskuntavaaleissa teemoiksemme työn ja oikeudenmukaisuuden. Noudatamme kaikessa politiikassamme näitä periaatteita.

Hallitusyhteistyössä onnistumista tulee arvioida asettamiemme tavoitteiden mukaan. Hallitusohjelmaan saimme neuvoteltua lähes kaikki vaaleissa esille nostamamme tavoitteet. Niitä on johdonmukaisesti toimeenpantu ja saatu aikaan tuloksia.

Mielipidemittauksissa olemme menettäneet kannatustamme – etenkin miehiltä. Siihen sisältyy viesti, jonka ymmärrän. Työtä on jatkettava, pakoon ei saa juosta. Raskaatkin päätökset on tehtävä. Ja vastuu kannettava. Matka on kesken ja nimenomaan politiikassa – yhteisten asioiden hoidossa – keskeneräisten asioiden arvostelu on sallittua, jopa toivottavaa.

Vappumarssi Imatralla, josta matka jatkui puhumaan Rautjärvelle.

Työllisyys edellä

Sosialidemokraattien keskeisin tavoite on aina ollut korkea työllisyysaste ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen. Tästä syystä hallitusohjelmaneuvotteluissa myös asetettiin kova työllisyystavoite. Vuoden 2012 alkupuolelle saakka tavoitteen mukaisella uralla pysyttiin, mutta viimeisen vuoden aikana työttömyysaste on lähtenyt kasvuun. Sen vuoksi on ryhdytty lisätoimiin työllisyyden ja kasvun edistämiseksi.

Erityisen huolestuttavaa on, että nuorten ja ikääntyneiden työttömyys on lisääntynyt viimeisen vuoden aikana. Myös pitkäaikaistyöttömyys on lisääntynyt. Riskinä on, että pitkittyneet työttömyysjaksot hidastavat työttömyyden vähenemistä myös siinä vaiheessa, kun taloustilanteessa tapahtuu käänne parempaan. Siksi ennakoivat työvoimatoimenpiteet ja nuorisotakuun toimeenpanon onnistuminen ovat tärkeitä. Työllisyysmäärärahatasosta ei ole tingitty.

Lähes kaikki ennustelaitokset ovat alentaneet vuosien 2013-2014 kasvuennusteitaan aiempaan nähden. Alkaa siis näyttää siltä, että käänne taloudessa tapahtuu vasta ensi vuoden puolella, joten nopeaa helpotusta työllisyystilanteen paranemiseksi ei vielä loppuvuonna ole odotettavissa. Toisaalta työttömyys lähtee laskuun talouskasvun vanavedessä, joskin pienellä viiveellä.

Kannustinloukut

Meidän on kyettävä yksinkertaistamaan edelleen työttömän työllistymistä. Kannustinloukut on purettava. Edelleen saan viestejä ansiosidonnaisen päivärahan, pätkätöiden ja alkavan pienyrittäjyyden yhteensovittamisen ongelmista. Toisaalta kunnat vaativat ostopalveluita hankkiessaan vähintään toiminimen. Mielestäni kunnissakin olisi vielä linjantarkastuksen paikka.

Tämän hallituksen aikana ei tule päätöstä eläkeiän korottamisesta. Eläkeiän korottaminen yhdessä ikääntyneiden työttömyyden kanssa loisi todellisen uuden köyhyysloukun. Tämä hallitus ei siis eläkeikää nosta.

Hallitus vahvisti kehysriihessä yleistä talouden ja yhteiskunnan oikeudenmukaisuutta 40 henkilötyövuoden lisäpanostuksella Verohallinnon resursseihin harmaan talouden torjumiseksi. Rehellisen yrittäjän toimintaedellytysten tukeminen ja menestymisen turvaaminen onnistuu vain, jos kaikilla on samat säännöt ja väärin toimivat karsitaan.

Yhteistoiminta – YT

Vastuuta tämä aika vaatii – todellista vastuuta. Hädin tuskin ehti hallituksen kehyspäätöksistä muste kuivua kun Stora Enso ilmoitti 200 miljoonan euron säästöihin tähtäävistä toimista, joissa myös YT-neuvottelut käydään. Heinäkuun alkuun mennessä on tiedossa myös mahdolliset henkilöstövähennykset Suomessa. Nyt punnitaan myös kansainvälisen suuren yrityksen yhteiskuntavastuu. Tähän saumaan kun pitäisi juuri hallituksen täsmätoimien purra. ulkomaisen halpatyövoiman marssittaminen tänne ja työntekijöiden kyykyttäminen ei ole oikea tie. Se on väärää politiikka. Sillä ei ole Suomea rakennettu: ei nyt eikä tulevaisuudessakaan.

Valtiontalouden kehyksistä vuosille 2014-2017, lapsiköyhyys

Hankalassa ajassa vaikeiden päätösten tekeminen ja hyväksyminen ei ole helpointa hommaa. Se ei ole lainkaan unelmatyötä. Se on kuitenkin työtä, jolla on valtava merkitys tulevalle. Jos kipeisiin päätöksiin puuttuisi rohkeus, tulevaisuus olisi täysin ennalta arvaamaton. Nyt valtiontalouden kehyksien osalta tehdyillä ratkaisuilla on yksi ainoa tavoite: saada Suomi nousuun, johtaa Suomi tielle, jolla hallituksellakin on enemmän vaihtoehtoja jakaa. Tässä hetkessä jaettavana on niukkuutta, ja juuri silloin oikeudenmukainen kohdentaminen on kaikki kaikessa.

Tasapainotusta ei ole tehty köyhimpien kustannuksella. Perusturvaa ei leikata, arvonlisäveroa ei koroteta, pienituloisimpien palkansaajien verotus kevenee. Asumistuen taso nousee. Tämän lisäksi tällä hallituskaudella on jo päätetty perusturvan historiallisesta nostosta, vanhusten oikeudesta hyviin ja inhimillisiin palveluihin sekä solidaarisuusveroista. Lista ei häpeä tässä ajankohdassa.

Henkilökohtaisesti en kuitenkaan voi väittää olevani tilanteeseen täysin tyytyväinen, en ole. Erityisesti minua harmittaa lapsiperheiden puolesta. Lapsilisien indeksijäädytykset on vaikea hyväksyä. Päinvastoin lapsiperheillä olisi lapsilisien osalta tarve jopa suurempaan kuin indeksien mukaiseen korotukseen. Lapsiköyhiä on maassamme 130 000. Lapsiköyhyys on aikamme vitsaus, jota ei hyvinvointiyhteiskunnassa saisi hyväksyä.

Yhtenä tekijänä tähän voidaan pitää korkeaa työttömyyttä. Tilastokeskuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2013 helmikuussa yli 230 000. Tämän vuoksi hallitus on pyrkinyt luomaan yrityksille mahdollisimman suotavat toimintaedellytykset verovähennyksineen, jotta kotimaisen työllisyyden vahvistuminen olisi mahdollista. Työ tuo hyvinvointia ja hyvinvointi onnellisia ihmisiä. Työn puute vie hyvinvoinnilta pohjan, mikä tuo mukanaan lisää kurjuutta, uusia leikkauksia, palvelujen karsimista.

Edellä kritisoin lapsiperheen velvoittamista tasapainotustalkoisiin muun muassa lapsilisien jäädytyksin. Tämän hallituksen johdolla lapsiin ja perheisiin kuitenkin on myös satsattu. Erityisesti uusi joustava hoitoraha luo perheille lisää valinnanvaraa. Päivähoidon ja kotihoidon yhteensovittaminen ja joustavoittaminen on toivottu uudistus.

SOTE

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa on pysyttävä aikataulussa ja kirkastettava tavoitteita. Niitä ei saa uhrata keskeneräisten asioiden repostelualttarilla mediassa.

Päämääränä on säilyttää maailman paras terveydenhuoltojärjestelmä. On kunnioitettava nykyisen järjestelmän monia oivalluksia ja tunnustettava sen vallankumouksellisuus omana aikanaan. On tiedostettava muutokset väestörakenteessa sekä toisaalta lääketieteen alati tarjoamat uudet mahdollisuudet. On varottava luiskahtamasta uusien teknologioiden sudenkuoppiin. On edettävä etulinjan käytännön työtä tekevien ehdoilla – heitä tarkalla korvalla kuunnellen.

Päämäärä on kristallisoitava ja muistettava: Kaikille Suomen kansalaisille, asuinpaikasta riippumatta, oikeus samoihin korkealaatuisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

On erotettava päätöksiä tehtäessä hiekoittajat (oppositio), lobbarit (yksityiset, omistajilleen voittoa tavoittelevat toimijat), lääketieteen toimialojen reviiri -ja resurssitaistelut sekä ammattiryhmien jaosta syntyvät näkökulmaerot.

On muistettava, ettei tässä häivy henkilöstön osaamispääoma mihinkään. Uudistuksessa turvataan perusterveydenhuollon palvelut kaikille (ei avoimia vakansseja), parannetaan hoitoketjujen toimivuutta – etenkin erikoissairaanhoidossa ja erittäin vaativassa erikoissairaanhoidossa. Sekä vähennetään hallinnon kustannuksia koko kokonaisuudesta.

On muistettava tämän hallituksen turvanneen 21 miljoonan euron panostuksella ensihoitohelikoptereiden toiminnan. Tiedetään 24/7 päivystyspisteiden rationalisoinnilla saatavan merkittäviä lisäresursseja yksiköiden perustoimintaan ilman saavutettavuusaikojen merkittävää pidentymistä ja hoitoennusteen heikkenemistä.

On tulpattava huonojen tietojärjestelmien käyttöönotto ennekuin ne ovat läpäisseet käytettävyystutkimukset ja –testaukset. Avun tarvitsijan ja ammattihenkilöiden kohtaaminen on päätösten lähtökohta. Ulkopuolisten on vaikea nähdä tämän ydintoiminnan hyvään toimivuuteen liittyviä kaikkia yksityiskohtia. Syntyy helposti näennäisiä rationalisointeja tai näennäisiä tehokkuuden parannuksia.

On muistettava lopputuloksen olevan tärkein tuotos. Sairaanhoitopiirijärjestelmää ei olisi ikinä luotu, jos sitä ei olisi ensin valmisteltu, sitten tiedotettu ja päätetty. Päätöksentekijä, joka sanoo nykyisellä mallilla voitavan jatkaa, puhuu vahvasti muunneltua totuutta. Tai hän ei ole perehtynyt asiaan lainkaan. Tai hän haluaa paeta vastuutaan sekä aiheuttaa sekasortoa. Tai sitten häntä on johdettu tietoisesti harhaan.

Kokonaisuuteen liittyy tasa-arvolatauksia. On kuntia, joissa kunnanjohtajatkin käyvät kunnallisessa hammashoidossa vuosittain. On myös kuntia, joissa rivikansalainen ei pääse kunnalliseen hammashoitoon edes vuoden jonotuksella.

Liikenne ja liikennehankkeet

Keskustan johdolla viime hallituskaudella Suomi sidottiin kohtalokkaaseen rikkidirektiiviin, jonka hintalappu kilpailukyvyllämme on valtava. Tätä ei olisi pitänyt tapahtua. Nyt hallitus pyrkii kaventamaan vientiteollisuudellemme aiheutuvaa kustannushaittaa. Perinteisen teollisuuden työllistämismahdollisuuksia kohennetaan rikkikompensaatiolla. Nesteytetyn maakaasun infrastruktuuriin panostetaan 100 miljoonaa. Tieliikenteeseen tulevien raskaan kuljetuskaluston mittojen ja massojen korotuksella pyritään pienentämään vientiteollisuudelle aiheutuvia kuljetuskustannuksia.

Tässä kohtaa ei kuitenkaan saa unohtaa, ettei massa- ja mittamuutosta saa tehdä kuljetusyrittäjien kustannuksella, joka syntyy heille uusien investointien johdosta. Kuljetusyrittäjien elinvoimaisuudesta huolehtiminen on yhtä lailla tässä uudistuksessa huomioitava, esimerkiksi polttoaineverotuksen palautusjärjestelmän kautta. Kuljetuskaluston mittojen ja massojen vaikutuksesta tieinfra vaatii huomattavia resursointeja. Nyt päätettiin 55 miljoonan euron lisärahoituksesta, mikä kuitenkin riittää vain kriittisimpien paikkojen kuntoon saattamiseen. Korjattavaa jää vielä valtavasti.

Lisärahoituksen löytäminen tiukassa taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin aina suurten ponnistelujen tulos. 55 miljoonan satsaus tuo työtä, kuten kaikki liikennehankkeet. Liikennepolitiikkaa tekevänä iloitsen, että kaikki liikennepoliittisessa selonteossa päätetyt hankkeet päätetään toteuttaa kehyskaudella. Erityisesti Vt 6:n Lappeenrannan ja Taavetin välisen tieosuuden parantaminen ja kaksoisraiteen suunnitteluun varattu 10 miljoonaa ja kakkoskorin toteutuksella on eteläkarjalaisille suuri merkitys. Liikennehankkeilla tehdään työtä ja edesautetaan teollisuuden, elinkeinojen ja matkailun toimintaedellytyksiä, hyvä näin.

Maailmasta ei koskaan tule valmista, on pystyttävä sopeutumaan liikkeeseen ja kyettävä lukemaan olemassa olevaa aikaa. Työtä paremman huomisen puolesta on tehtävä keskeytyksettä. Suomi ja suomalaiset ansaitsevat sen.

Oikein hyvää vappua!