Puoluevaltuuston kannanotto 25.11.

Ajankohtaista

PUOLUEVALTUUSTON KANNANOTTO

Kuopio 24.-25.11.2012

Hallituksessa toimittu vastuullisesti

Ennen vaaleja lupasimme, että mikäli SDP on seuraavassa hallituksessa, nostamme työllisyysmäärärahoja, nostamme pääomatuloveroa ja sitoudumme siihen, ettemme leikkaa työeläkkeitä. Olemme toteuttaneet kaikki nämä sitoumukset. Lisäksi raamisopimus, työurasopimus, eurotukilainojen vakuudet, ja valtionyhtiöiden johdon palkitsemisen hillitseminen ovat esimerkkejä asioista, joiden puolesta toimimisesta hallituksessa voimme olla ylpeitä.

SDP on myös sitoutunut siihen, että velkasuhde käännetään hallituskauden aikana laskuun. Olemme vaikuttaneet keskeisesti siihen, että sopeutus on toteutettu oikeudenmukaisesti. Rikkaammat kantavat suuremman vastuun kuin vähävaraiset. Hallituksen talouspoliittisen linjan myötä tuloerot kapenevat. Merkittäviä saavutuksia ovat myös nuorten yhteiskuntatakuu, vanhuspalvelulaki, ja perusturvan merkittävä, 120 euron kuukausikorotus vuoden 2012 alusta.

Puolueen päätös kantaa vastuuta maasta hallituksessa on ollut oikea. Nyt on aika katsoa tulevaisuuteen.

Taloustilanne vaatii luottamuksen vahvistamista

SDP:n linja tulevissa talousratkaisuissa on kestävyyden ja kasvuedellytysten vahvistaminen yhdessä. Suomen työ- ja talouselämässä tarvitaan keskinäistä luottamusta. Lisääntyvä vastakkainasettelu ei kehitä Suomea. SDP uskoo vahvaan sopimisen kulttuuriin, jossa yhteinen etu asetetaan oman edun edelle.

Suomi tarvitsee yhteiset puitteet kasvulle ja työllisyyden parantamiselle tulevaisuudessa. Koulutuspaikkoja tarvitaan tasavertaisesti kaikille alueille, nuorten koulutustarpeet huomioiden.

Kehysratkaisun tulee yhdistää kasvupanostukset, hallitusohjelman mukaisesti toteutettavat sopeutustoimet, sekä työllisyyttä tukevat rakenteelliset toimet. Ilman tällaisia puitteita hyvinvointimme perustana oleva talous ajautuu entistäkin synkempiin näkymiin.

Kasvua voidaan vauhdittaa myös tietyin kohdennetuin investoinnein. Lisätoimet kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämiseksi parantaisivat sosiaalista tasa-arvoa ja tukisivat kasvua.

Eurokriisi

Taloutemme näkymiin vaikuttaa keskeisesti eurokriisi. Talouden haasteet liittyvät ennen kaikkea vientimarkkinoihin. Haasteet pohjautuvat pitkälti euroalueen tilanteeseen. Eurokriisin ratkaiseminen on kansallinen etumme, jotta hyvinvointi ja työpaikat saadaan Suomessa turvattua.

Tahtotilamme eurokriisin ratkaisemiseksi on osa suurempaa europolitiikan linjaa. Olemme sitoutuneita yhä tiiviimpään integraatioon. Yksin emme pärjää globaalissa kilpailussa ja hyvinvointimallimme turvataan parhaiten osana Eurooppaa.

Kukin maa vastaa itse omasta politiikastaan, taloudenhoidostaan ja veloistaan. Olemme rajanneet veronmaksajien vastuita vakuuksilla. Olemme halunneet myös lisätä sijoittajien vastuuta kriisin hoidossa, ja pidämme sitä edelleen tärkeänä.

Eettiseen markkinatalouteen

SDP:n tavoitteena on eettisempi markkinatalous, joka on taloudellisesti vakaa, sosiaalisesti vastuullinen ja ekologisesti kestävä.

Oikeuksien lisäksi talouden toimijoilla – yrityksillä, yhteisöillä ja yksilöillä – on myös velvollisuuksia. Näistä keskeinen on veronmaksuvelvollisuus. Veroja tarvitaan yhteisiin kuluihimme, palveluiden ja sosiaaliturvan rahoitukseen. Kaikkien yhteiskunnan eduista hyötyvien tulee osallistua mahdollisuuksiensa mukaan kulujen kattamiseen.

Vastustamme veroparatiiseja kaikilla foorumeilla. Haluamme Suomen mukaan rahoitusmarkkinaveron valmisteluun. Rahoitusmarkkinaverolla pystytään hillitsemään keinottelua ja käyttämään rahoitusmarkkinoiden voitoista osan tavallisen palkansaajan ja vähävaraisen hyödyksi. Pidämme myös erittäin tärkeänä eduskunnassa paraikaa käsiteltäviä korkovähennysoikeuden rajaamista sekä pankkiveroa.

Eettiseen markkinatalouteen kuuluu taloudellisen vastuun lisäksi ympäristövastuu. Erittäin valitettavan Talvivaaran tapauksen opetus on oltava, että talous- ja ympäristöarvot on voitava yhdistää entistä paremmin. Suomella ei ole varaa siihen, että kaivosteollisuus ja ympäristönsuojelu ovat pysyvästi törmäyskurssilla.

Ympäristöhallinnon alasajo viime hallituskaudella oli virhe. Voimavaroja on vahvistettava siten, että kestävän ympäristönsuojelun toteuttaminen on mahdollista. Talvivaaran osalta on tarkasti selvitettävä myös viranomaisvastuun toteutuminen ja lainsäädännön toimivuus.

Ympäristöteknologia on tulevaisuuden kasvuala. Yksi edellytys tälle on, että omat ympäristönormimme kannustavat puhtaan teknologian kehittämiseen.

Eettiseen markkinatalouteen kuuluu myös sosiaalinen yhtenäisyys. Tähän kuuluu yritysten yhteiskuntavastuu, säällisen toimeentulon kaikille takaava sosiaaliturva, sekä laadukkaat julkiset palvelut. Nämä seikat tulee nähdä paitsi itseisarvollisina tekijöinä yhteiskunnassa, myös kilpailukykytekijöinä. Terve, osaava, aktiivinen työikäinen väestö on tuottavan työn perusta.

Ajankohtainen tarve tässä suhteessa liittyy yt-neuvotteluihin. Yritykset tekevät nyt viisaasti, jos irtisanomisten sijaan lomauttavat väkeä.

***

Puoluevaltuusto toteaa, että puoluehallitukselle siirretty toimivalta (puoluevaltuusto 18.6.2011) päättää osallistumisesta Kataisen hallitukseen sekä valtioneuvoston jäsenten nimeämisestä on edelleen voimassa.